دومین فصل نامه تخصصی دام وطیور

 

آنچه که در این شماره می خوانید:

  • استفاده از ذرت اصلاح شده در تهیه ی سیلاژ
  • بررسی اثرات تنش گرمایی کوتاه و بلند مدت بر روی باروری گاوهای شیری تحت سیستم های تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی
  • متیونین به عنوان راهکاری برای کاهش اثرات فصلی موثر بر تولید
  • اثر افزودنی بایومین بایواستابیل مایز بر پایداری هوازی سیلاژ
  • سمینارهای علمی تخصصی
  • کیفیت سیلاژ و پایداری هوازی
  • مسمومیت نیتراتی در نشخوارکنندگان
  • اثر افزودن مکمل لینولئیک اسید بر متابولیسم و تولید گاوهای شیری در شرایط تنش گرمایی

 

 جهت دریافت فایل PDF اینجا کلیک کنید.

 

                 Download