چهاردهمین نمایشگاه دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته مشهد

pelshow-2017.jpg - 515.29 kB

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/04/20 (07/11/2018)
تاریخ پایان:
شنبه 97/04/23 (07/14/2018)
زمان بازدید:
16 الی 21