کارگاه آموزشی نحوه تفسیر نتایج آنالیز شیر و استفاده از این نتایج در مدیریت گله های گاو شیری - دکتر فرهنگ فاتحی _ ۱۷ شهریور ماه  ۱۳۹۷_ مشهد _ هتل پردیسان