نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران
نسخه 8


در نسخه جديد (نسخه 8) نرم افزار مديريت گاوداري علاوه بر مديريت گله و مديريت زمان، عمليات هايي همچون پروتكل ها، حركت در شجره با مشخصات كامل، تعريف هر نوع خروجي با عنوان يك پلان در تقويم، ياداشت، تعمير اتوماتيك اطلاعات و ... به سيستم اضافه شده است.

 

 

نرم افزار مديريت گاوداري مديران داراي دو بخش اصلي مي باشد:

 

 1. عمليات
 2. مديريت

 

عمليات:

 

قسمت عمليات داراي بخش هاي زير مي باشد:

 

 1. مشخصات دام ها و عمليات
 2. جابجايي دام ها
 3. آخرين وضعيت دام هاي ماده
 4. مرور گله
 5. شير توليدي روزانه
 6. تركيب گله
 7. گزارش هاي ورود اطلاعات
 8. ورود اطلاعات دسته اي
 9. ارزيابي مركز اصلاح نژاد
 10. بانك و انبار اسپرم
 11. انبار دارو

 

 

 

1.مشخصات دام ها و عمليات

 

امكان نمايش دام ها به تفكيك:

 • ماده
 • نر
 • فري مارتين ماده
 • فري مارتين نر
 • موجود
 • آماده حذف
 • حذف شده
 • تلف شده
 • مجازي
 • همه دام ها

 

 

از قابليت هاي اين بخش از نرم افزار مديريت دامپروري مديران عبارتند از:

 

 • مشاهده پرونده كامل
 • عمليات جمعي
 • خلاصه پرونده
 • استفاده از صفحه كمكي
 • جستجو(دسته بندي ساده – دسته بندي پيشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزي و گوش پلاستيكي
 • نمودارها
 • مشخصات دامها و عمليات

 

 

همچنين اين بخش داراي بخش هاي زير نيز مي باشد:

 

 • مشخصات دام
 • شجره
 • پزشكي و توليد مثل
 • ديگر عمليات
 • شير

 

كه هركدام از اين بخش ها خود شامل زير بخش هايي مي شوند:

 

 • مشخصات دام
 • دام جديد ( ايجاد دام بر اساس مشخصات اصلي دام مانند تاريخ تولد، ساعت تولد، پدر، مادر تني، جنسيت، نژاد و... و يا ايجاد دام بر اساس كدهاي دام مانند گوش پلاستيكي، شماره بدن، گوش فلزي، گوش بين المللي، نام گل، تاريخ بيمه و...)

 

 • ويرايش دام (ويرايش دام براساس مشخصات اصلي دام مانند تاريخ تولد، ساعت تولد، پدر، مادر تني، جنسيت، نژاد و... و يا ايجاد دام بر اساس كدهاي دام مانند گوش پلاستيكي، شماره بدن، گوش فلزي، گوش بين المللي، نام گل، تاريخ بيمه و...)
 • آمادگي حذف ( با امكان تعيين تاريخ، دليل حذف و تصميم گيرنده و..)
 • حذف دام ( با امكان تعيين وضعيت دام، نوع حذف، نام خريدار، تاريخ، گروه دليل حذف)
 • وضعيت دام هاي ماده ( با قابليت جستجو، مشاهده پرونده، خلاصه وضعيت دام، بازسازي و گزارش گيري، مشاهده وقايع خاص، مشاهده دام ها به صورت آماده حذف، تلف شده، زنده، شيري، آبستن و ...)
 • شناسنامه چاپي دام
 • شجره
 • مادر
 • فرزندان
 • پدر
 • نامادري
 • ايجاد والدين مجازي (بر اساس مشخصات اصلي دام، كدهاي دام )
 • اصلاح والدين مجازي
 • خلوص خوني
 • محاسبه همخوني (با امكان انتخاب اسپرم و ذخيره جدول نتايج)
 • نمايش شجره درختي
 • برگشت
 • پزشكي و توليد مثل
 • درمان وتوليد مثل(درمان، پايان درمان، توليد مثلي، درمان هاي ديگر، اصلاح آخرين ويزيت، حذف آخرين ويزيت، تفكيك نوع، دارو)
 • دارو بدون ويزيت (جديد، اصلاح، حذف، تكرار تجويز دارو، مصرف دارو)
 • فحلي تلقيح نشده (جديد، اصلاح، حذف)
 • تلقيح (جديد، اصلاح، اصلاح آخرين تلقيح، حذف آخرين تلقيح، اصلاح تلقيح منجر به آبستني)
 • خشكي (جديد، حذف، اصلاح، پايان خشكي، حذف خشكي)
 • زايش (ثبت زايش، خروج جفت، حذف زايش)
 • واكسن (جديد، اصلاح، حذف)

 

ديگر عمليات در نرم افزار مديريت گاوداري مديران:

 

 • اندازه گيري (جديد، اصلاح، حذف)
 • عكس ها (امكان درج 3 تصوير براي دام)
 • كارتيه (جديد، اصلاح، حذف)
 • وقايع يكبار (جديد، اصلاح، حذف)
 • اسكور حركتي (جديد، اصلاح، حذف)
 • اسكور بدني (جديد، اصلاح، حذف)
 • اسپرم هاي پيشنهادي (جديد، اصلاح)
 • سم چيني (جديد، اصلاح، حذف)
 • شير
 • ركورد يك دام (جديد، اصلاح، حذف، نوبت ركورد)
 • ركورد جمعي دام ها (جستجوي اطلاعات، دريافت فايل، خطاي ركورد، اطلاعات ركورد)
  • دريافت فايل با قابليت هاي: تعيين تاريخ ركورد، نوع ركورد، تعداد دوشش، دريافت فايل ركورد، دريافت جواب آزمايش، انتقال جواب
  • خطاي ركورد با قابليت هاي: خطاي ركورد، اصلاح در محل، تبديل 2 بار به 3 بار دوشش، ليست پيشنهادي حذف، حذف ليست پيشنهاد
  • اطلاعات ركورد با قابليت هاي: اصلاح در محل، ركورد جديد، تبديل ركورد از يك بار به 3 بار، انتقال ركورد از تاريخ تا تاريخ، حذف كليه ركورد ها در تاريخ مشخص
 • محاسبه استاندارد
 • كنترل استاندارد شير

 

2- جابجايي دام

 

 با قابليت هاي زير:

 • پاك كردن ليست
 • انتقال ليست
 • گردش دام
 • جستجو (براساس شماره بدن، ثبت، گوش فلزي و پلاستيكي)
 • انتخاب همه دام ها
 • پرش به بهاربند
 • بررسي دام ها

 

 

3- آخرين وضعيت دام هاي ماده:

 

براساس:

 • موجود/آماده حذف/حذف شده/تلف شده/زنده/همه/تلقيح شده/آماده تلقيح/غير آماده تلقيح/تليسه/خشك/ شيري/ آبستن/غير آبستن

با قابليت هاي:

 • مشاهده پرونده
 • خلاصه پرونده
 • امكان بازسازي دام ها
 • گزارش گيري با نرم افزار رز
 • نمايش وقايع خاص
 • جستجو براساس
  • گوش پلاستيكي/گوش فلزي/شماره ثبت/شماره بدن/دسته بندي ساده/دسته بندي پيشرفته

 

كه بخش مشاهده پرونده خود شامل موارد زير مي باشد:

 • مشاهده پرونده به تفكيك
 • زايش
 • خشكي
 • تلقيح
 • فحلي
 • ويزيت
 • واكسن
 • سم
 • حركتي
 • ركورد
 • شير استاندارد
 • رتبه

 

 

4- گزارش هاي مرور گله

 

با قابليت انتخاب گزارش هايي همچون:

 • مرور بهاربندها
 • مرور ركوردهاي رسمي
 • مرور زايش

 

و انجام عملياتي مانند:

 

 • سوابق محاسبه
 • گزارش از اطلاعات در حال نمايش با استفاده از نرم افزار رز

 

 

5- شير توليدي روزانه

 

 • جديد/اصلاح/حذف

 

 

6- تركيب گله

 

با قابليت:

 • محاسبه تركيب گله امروز
 • اصلاح تركيب گله
 • حذف

 

 

7- گزارش هاي ورود اطلاعات در نرم افزار مديريت گاوداري:

 

براساس:

 • خشكي به علت كم شيري
 • خشكي به علت آبستني
 • چك رحمي
 • تست اوليه آبستني
 • تست دوم آبستني
 • انتظار زايمان

 

 * با قابليت ارسال دام ها به عمليات جمعي كه اين قسمت خود شامل بخش هاي زير مي شود:

 

 • ايجاد ليست جديد
 • ذخيره ليست
 • باز كردن ليست
 • انجام عمليات جمعي براساس:
 1. كارتيه
 2. سم چيني
 3. اسكيج مركز
 4. جابجايي دام
 5. خلوص خوني
 6. اسپرم
 7. استاندارد شير
 8. زايش
 9. تلقيح
 10. ثبت خشكي
 11. ثبت فحلي
 12. تجويز دارو
 13. واكسيناسيون
 14. توليد مثل
 15. اندازه گيري

 

- عمليات سريع با قابليت انتخاب برنامه هايي همچون:

 

 1. وقايع يكبار
 2. واكسن
 3. سم چيني
 4. حذف جمعي سريع

 

 

- انتخاب دام بر اساس:

 

 1. جنسيت
 2. تاریخ تولد
 3. تاريخ خشكي
 4. تاريخ تلقيح
 5. تاريخ زايش
 6. سن
 7. بهاربند
 8. وضعيت دام

 

 

8- ورود اطلاعات دسته اي:

 

 • اجراي برنامه با انتخاب فايل ها به صورت دسته اي
 • اشكال يابي و ذخيره اطلاعات

 

 

9- ارزيابي مركز اصلاح نژاد

 

با امكان:

 

 • حذف اطلاعات از تاريخ مشخص
 • ورود اطلاعات جديد ارزيابي مركز (امكان اضافه كردن اتوماتيك ارزيابي هاي جديد)

 

 

10- بانك و انبار اسپرم

 

انبار اسپرم با امكان:

 • ايجاد اسپرم جديد
 • اصلاح اسپرم
 • حذف اسپرم
 • ورود به انبار
 • خروج از انبار
 • امكان جستجو براساس شماره ثبت

 

بانك اسپرم مركز با قابليت:

 

 • نمايش ليست اسپرم ها (امكان تغيير يا افزايش اسپرم به صورت دستي)
 • اطلاعات جديد
 • بررسي اسپرم ها

 

11- انبار دارو:

 

 با امكان:

 • ايجاد داروي جديد
 • اصلاح دارو
 • حذف دارو
 • ورود به انبار
 • خروج از انبار

 

2.مديريت:

 

 • قسمت مديريت نرم افزار مديريت دامداري مديران داراي بخش هاي زير مي باشد:
 • پيش فرض ها (با امكان جستجو و تبديل تمامي مقادير به پيش فرض هاي اوليه)
 • تعاريف برنامه (تنظيم ورود به انبار اسپرم، علت مراجعه درماني، دليل حذف، ورود به انبار دارو، علت سقط، نحوه زايش، خروج جفت، دكتر بيمه، نوع انتقال جنين، مراحل درمان و... و امكاناتي مانند تعريف جديد، اصلاح، تعاريف تركيبي (دليل حذف گاو، دليل بيماري) و جستجوي اتوماتيك
 • تعريف بهاربند (جديد، اصلاح، حذف، تغييرات بهاربندها)
 • پرسنل فعال (ايجاد، اصلاح و حذف پرسنل)
 • تعريف كاربر
 • پشتيبان (امكان تهيه، بازيابي، فشرده سازي فايل پشتيبان و حذف فايل اصلي پس از فشرده سازي)
 • ارتباط با سرور
 • ويرايش برنامه ها (مقدارهاي ثابت ورود اطلاعات، عمليات سريع، بيمه دام، كارت دام، وضعيت گله، ورود اطلاعات دسته اي، تركيب گله، خلاصه وضعيت دام، گزارش هاي ورود اطلاعات)

 

از ديگر امكانات برنامه:

 

 • كنترل سلامتي فايل هاي اطلاعاتي
 • دفتر تلفن (با امكان ايجاد، اصلاح و جستجو)
 • مرور وضعيت گله (امكان ذخيره فايل به صورت اكسل)
 • محاسبه تفسيري وضعيت گله